Aiuto Finanse                                           o nas         oferta         kontakt  

Oferta pożyczek dla MSP:


POŻYCZKA NA FINANSOWANIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI FIRMY

Potrzebujesz środków na sfinansowanie bieżących kosztów działania ?

POŻYCZKOBIORCA
Małe i średnie firmy działające od co najmniej 12 miesięcy

PRZEZNACZENIE POŻYCZKI
Bieżące koszty działalności, cele obrotowe i inwestycyjne. Nie finansujemy rolnictwa i działalności o charakterze spekulayjnym

KWOTA POŻYCZKI
od 50-300 tys. zł

OPROCENTOWANIE
oprocentowanie stałe 7,9%

OKRES FINANSOWANIA
do 36 miesięcy, możliwy okres karencji na spłatę kapitału do 3 miesięcy

OPŁATY
4-6% (potrącana z kwoty pożyczki)
750 zł - opłata manipulacyjna w formie kaucji, na poczet ewentualnych kosztów monitowania pożyczki jeśli ewentualna zaległość w spłacie pożyczki przekroczy 45 dni i pobierana na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem następujących czynności:
wysłanie listem poleconym pisma z upomnieniem, monitem, wezwaniem do zapłaty: 50 zł za każde pismo,
wizytacja u klienta związana z występowaniem zaległości: 250 zł za każdą wizytację
opłata za ryzyko Opłata jest zwracana po spłacie pożyczki w przypadku niewykonania czynności, o których mowa powyżej

FORMA I SPOSÓB URUCHOMIENIA
pożyczka może być wypłacona jednorazowo lub w transzach
uruchomienie następuje po ustanowieniu zabezpieczenia

FORMA I SPOSÓB SPŁATY POŻYCZKI
indywidualny terminarz spłaty kapitału z możliwością karencji zależny od terminów płatności z kontraktu odsetki płatne miesięcznie lub kwartalnie

WARUNKI ZABEZPIECZENIA
weksel własny in blanco Pożyczkobiorcy oraz dodatkowo co najmniej jedno z poniższych form zabezpieczenia:
hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej (wymagania dot. nieruchomości: wartość nieruchomości: 1,5 krotność kwoty pożyczki przy wpisie hipoteki na pierwszym miejscu; 2 krotność przy kolejnym miejscu wpisu),
przewłaszczenie/zastaw na zabezpieczenie na środkach trwałych (wymagania dot. przewłaszczenie środków transportu: cesja praw z polisy ubezpieczeniowej AC, karta pojazdu składana w depozyt w TISE, wartość co najmniej dwukrotności pożyczki, nie starszy niż: osobowy: 5 lat, ciężarowy: 8 lat,
poręczenie wekslowe osób fizycznych (wymagania dot. poręczyciela: posiada dochody niezależne od Pożyczkobiorcy w wysokości netto co najmniej rat spłacanych zobowiązań, w tym kredytów + 1.000 zł; jeden poręczyciel, o tych parametrach, może poręczyć do 25.000 zł; dokumenty: informacja majątkowa wraz ze zgodą na sprawdzenie w bazach, PIT za ostatni rok, wyciąg z rachunku bankowego potwierdzający wpłatę wynagrodzenia z 3 ostatnich miesięcy),
W uzasadnionych, w ocenie TISE, przypadkach przeprowadzana jest wizytacja u Pożyczkobiorcy (po pozytywnej decyzji a przed wypłatą pożyczki), której koszt, w kwocie 400 zł, ponosi Pożyczkobiorca.

WYMAGANE DOKUMENTY
wypełniony wniosek o pożyczkę wraz z oświadczeniem o sytuacji majątkowej właściciela
kserokopie dokumentów tożsamości osób reprezentujących, poręczycieli
umowa Spółki z aneksami - jeśli dotyczy
sprawozdanie finansowe (KPIR, bilans, RZiS) za ostatni rok oraz bieżący okres dzialalności
PIT za ostatni rok firmy, właściciela, poręczyciela
historia rachunku/ów bankowych za min. 3 miesiące
ewidencja /wykaz środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych - jeśli dotyczy
dokumenty do zabezpieczenia pożyczki w zależności od zastosowanej formy

POBERZ WNIOSEK I DOKUMENTY wiecej


    Kontakt:
                 61 661 44 19     503 851 466     kontakt@aiuto.com.plAiuto Sp. z o.o.         NIP: 779 243 96 94         REGON: 363749449s  


COPYRIGHT 2010 ALL RIGHTS RESERVED  by Aiuto   2010